xelatex.ir

کتاب های دروس عمومی دانشگاه

>> کتاب دانش خانواده و جمعیت - ویراست سوم  ( نویسندگان : زهرا آیت اللهی ، امیرحســین بانکی پورفرد، فاطمه بداغی، شــیما ســادات حسینی، محمود حکمت نیا ، مونــس ســیاح، محمدجــواد محمــودی، بتول نامجو ( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها )  دانلود فایل

دانلود رایگان جزوه درس کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی

دانلود رایگان جزوه درس کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی

دانلود جزوه درس کارآفرینی  ( بدون نیاز به پسورد )

 

Designed By X E L A T E X . I R